Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Navigation menu
Document acties
U bent hier: Home / MIJN GEMEENTE / Openbare instellingen / Politie / Taken

Welke taken vervult de politie ?

De rol van de gemeentelijke overheden is het bewaren of herstellen van de openbare orde, omschreven in artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, met name de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.
Het behoort met name aan de burgemeester om alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor het bewaren van de openbare orde. De gemeenteraad kan reglementen ter zake aannemen. Dat is wat men de algemene administratieve politie noemt, in tegenstelling tot de speciale administratieve politiediensten die in bijzondere wetten voorzien zijn.

De regelgevende macht van de gemeenteraad en de uitvoerende macht van de burgemeester.

De gemeenteraad is als enige bevoegd om algemene reglementen aan te nemen die van toepassing zijn op :

 • alle burgers of op bepaalde categorieën burgers ;
 • het hele grondgebied van de gemeente of in bepaalde delen ervan ;
 • en voor onbepaalde duur, zonder beperking in de tijd.

De burgemeester zelf beschikt over een bevoegdheid als algemene administratieve politie die zowat altijd individueel is. Dat betekent dat hij alleen gerichte maatregelen kan treffen die dus van toepassing zijn op :

 • één persoon of een zeer klein aantal mensen ;
 • op een heel precieze plaats in de gemeente, een plaats waar zich problemen (kunnen) voordoen ;
 • en voor een bepaalde of bepaalbare duur.

Zowel de gemeenteraad als de burgemeester baseren hun bevoegdheid op het vlak van administratieve politie op artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet. Desbetreffend kan de burgemeester zich eveneens baseren op een politieverordening van de gemeenteraad.

Verordeningen van de gemeenteraad en besluiten van de burgemeester

Inzake de te ondernemen acties vertaalt de verdeling van de bevoegdheden hierboven zich in een onderscheid tussen :

 • de actie van de gemeenteraad in de vorm van reglementen die de wet aanduidt met de term 'politieverordening' ;
 • de actie van de burgemeester die in toepassing van de nieuwe gemeentewet 'politiebesluiten' kan nemen.

Een zeer uitzonderlijk geval: de verordening van de burgemeester

In bepaalde, zeer uitzonderlijke gevallen beschikt de burgemeester over de bevoegdheid van een politieverordening, die met andere woorden algemeen geldt. De burgemeester neemt dan in de plaats van de gemeenteraad een politieverordening.

Deze bevoegdheid heeft echter twee beperkingen :

 • ze is alleen van toepassing op zeer ernstige situaties (natuurrampen, rellen, grote gevaren, enz... die de onmiddellijke veiligheid van de inwoners in het gedrang brengen) ;
 • er moet een speciale procedure worden nageleefd die het volgende omvat :
 1. de verordening moet onmiddellijk en gemotiveerd aan de leden van de gemeenteraad worden overgemaakt (meestal in de vorm van een brief die naar hen thuis wordt gestuurd) ;
 2. de verplichte bevestiging door de gemeenteraad tijdens de eerstvolgende zitting na deze verordening, op straffe dat deze zijn uitwerking voor de toekomst verliest.

Publicatie en kennisgeving

Het nemen van een verordening verschilt qua publicatie nog van het nemen van een besluit.

De politieverordeningen van de raad, die een algemene strekking hebben, moeten :

 • net zoals elk reglement opgehangen worden ;
 • vermeld worden in het register van de beraadslagingen ;
 • moeten zodra ze aangenomen zijn binnen de 48 uur na de beraadslaging ;
 1. naar de toezichthoudende overheid verstuurd worden ;
 2. naar de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken van het rechtsgebied.

Ten slotte worden ze vermeld in het bestuursmemoriaal van de provincie.

Besluiten van de burgemeester hoeven anderzijds alleen :

 • doorgegeven te worden aan de persoon/personen waarop ze betrekking hebben (algemeen publiciteitsprincipe van bestuurshandelingen van individuele strekking) ;
 • in sommige gevallen uitgehangen worden op de plaats waarop ze van toepassing zijn: dat is het geval als alle burgers bedoeld worden, bijvoorbeeld door een besluit dat tijdelijk toegang tot deze plaats verbiedt (ongezonde woning of bouwvallige gebouwen, neerstortingsgevaar van een rots, enz...).
 • Deze handelingen zijn niet aan enige vorm van bekendmaking onderworpen.

Politieverordeningen van de burgemeester zijn onderworpen aan dezelfde vormen van bekendmaking als de verordeningen van de gemeenteraad.