Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Actions sur le document
Vous êtes ici : Accueil / MIJN GEMEENTE / De gemeentediensten / Stedenbouw - Milieu / Milieu / Gemeentelijke premies

Gemeentelijke premies

Promotie van de photovoltaïques panelen en zonneheetwatertoestellen - Wijzigingen

De beraadslaging van de GemeenteRaad van 2 juni 2008 betreffende de promotie van de zonneheetwatertoestellen en de photovoltaïques installaties wordt, met met name de afschaffing van de gemeentepremie betreffende de belegging van photovoltaïques panelen gewijzigd. Raadpleegt hier de beraadslaging van de GemeenteRaad van 30 november 2009.


Promotie van zonneboilers en fotovoltaïsche installaties

Gemeenteraad van 2 juni 2008

 

HUISVESTINGSPREMIE- Promotie van zonneboilers en fotovoltaïsche installaties - Goedkeuring

De Raad,
bijeengekomen in openbare zitting
-Gelet op de Conventie van New-York van 09/05/92 over klimaatveranderingen;
- Gelet op de ondertekening van het Protocol van Kyoto van 11/12/97 met het oog op het terugdringen van emissies van broeikasgas;
- Overwegende dat België de resoluties van deze verdragen heeft onderschreven en zich aldus heeft verbonden om zijn uitstoot van kooldioxide te verminderen;
- Gelet op de verbintenissen die Wallonië aanging om bij te dragen aan de vermindering van broeikasgassen;
- Overwegende dat de programma's met het oog op een toenemend aandeel van de hernieuwbare energiebronnen in de balans van de primaire energie gesteund moeten worden;
- Gelet op de tenuitvoerlegging van het actieplan 'Soltherm' waarmee tegen 2010 naar een capaciteit van 200.000 m² zonnecollectoren wordt gestreefd;
- Overwegende dat het belangrijk is een thermische zonnemarkt in het Waalse Gewest te ontwikkelen, gelet op de weerslag ervan op het leefmilieu en de economie;
- Overwegende dat de steun van de overheid, en met name die van de lokale overheid het belang voor het algemeen welzijn kan doen inzien van de ontwikkeling van filières van hernieuwbare energieën;
- Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003 in verband met het toekennen van een toelage voor de installatie een zonneboiler;
- Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 in verband met de modaliteiten en de toekenningprocedure voor toelagen die rationeel energieverbruik wensen te bevorderen;
- Gelet op het kaderdecreet van de Waalse Regering van 19 april 2007 ter wijziging van het Waalse Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren
- Op voorstel van het college,
- Gelet op de kredieten die jaarlijks in artikel 040/331/01 van de gewone begroting worden ingeschreven.

BESLIST, met 15 stemmen voor en 4 onthoudingen,
Artikel 1: de beraadslaging van het gemeentecollege van 7 mei 2002 en in verband met de promotie van zonneboilers is herroepen;
Artikel 2: een gemeentepremie voor de installatie van zonnepanelen bestemd voor de productie van warm sanitair water, vastgesteld op 25 euro per m², met een maximale toelage van 175 euro per installatie, werd beslist binnen de grenzen van de ingeschreven begroting;
Artikel 3: om de premie voorzien in artikel 2 aan te vragen moet de aanvrager het formulier gebruiken dat opgesteld is door de Waalse Regering voor de aanvraag van een gewestelijke subsidie. De aanvrager moet bovendien het bewijs leveren dat zijn dossier door het Waals Gewest werd aanvaard zodat zijn aanvraag als ontvankelijk kan worden beoordeeld;
Artikel 4: de personen die sinds de BWR van vrijdag 15 december 2000 in voege trad, een dossier conform die BWR indienden, kunnen genieten van de premie voorzien in artikel 2;
Artikel 5: een gemeentepremie voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen bestemd voor de productie van elektriciteit, vastgesteld op 25 euro per m² voor een maximale toelage van 175 euro per installatie, werd beslist binnen de grenzen van de ingeschreven begroting;
Artikel 6: om de premie voorzien in artikel 5 aan te vragen moet de aanvrager het formulier gebruiken dat opgesteld is door de Waalse Regering voor de aanvraag van een gewestelijke subsidie. Daarnaast moet de aanvrager het bewijs leveren dat zijn dossier door het Waals Gewest werd aanvaard en een attest van de ondernemer die de panelen plaatste waarin het aantal vierkante meter geplaatste panelen wordt vermeld opdat zijn aanvraag als ontvankelijk zou worden beoordeeld;
Artikel 7: de personen die sinds de BWR van 20 december 2007 in voege trad, een dossier conform die BWR indienden, kunnen genieten van de premie voorzien in artikel 5;
Artikel 8: de gebruikte kredieten zijn degene die in artikel 040/331/01 van de gewone begroting zijn ingeschreven;