Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Actions sur le document
Vous êtes ici : Accueil / MIJN GEMEENTE / Politiek leven / Officiële mededelingen / Het interpellatierecht : procedure

Het interpellatierecht: procedure

Het interpellatierecht: procedure

Artikel 1

Bij elke gemeenteraadsvergadering wordt er maximaal 20 minuten uitgetrokken voor interpellaties door inwoners van de gemeente Theux die op de datum van de vraag minstens zes maanden in het bevolkingsregister waren ingeschreven.

Deze vraag is openbaar en wordt voorgezeten door de burgemeester of de persoon die hem vertegenwoordigt.

Artikel 2

Per zitting kunnen er maximaal twee interpellaties voorzien worden; elke tussenkomst mag, antwoorden inbegrepen, niet langer dan 10 minuten duren.

Artikel 3

De interpellatie moet een vraag van plaatselijk belang betreffen, die binnen de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen of die van de gemeenteraad valt, zoals omschreven in de Gemeentewet.

Ze moet van algemene aard zijn. Ze mag in geen geval, noch rechtstreeks noch onrechstreeks, over persoonlijke gevallen of personen handelen. Deze materies zijn ambtshalve uitgesloten van het interpellatierecht.

De interpellatie moet de Rechten van de Mens respecteren en mag in geen geval van raciale of segregatieve aard zijn.

Het schepencollege beoordeelt soeverein of de interpellatievraag ontvankelijk is.

In geval van niet-ontvankelijkheid brengt het college de opsteller op de hoogte en motiveert het zijn weigering. Een kopie wordt bewaard in de map waarvan in artikel 5 sprake is.

Artikel 4

De interpellatievraag moet schriftelijk worden ingediend op het adres van het college van burgemeester en schepenen, ten laatste 20 volle dagen voor de zitting van de gemeenteraad.

De vraag moet de naam, voornaam en het adres van de interpellant vermelden, en eveneens duidelijk en nauwkeurig het doel van de interpellatie omschrijven.

De uiteenzetting mag niet langer dan één kantje van een DIN A4 zijn omdat de interpellant maximaal 2 minuten heeft om het volledig aan de gemeenteraad voor te stellen.

Er mogen geen vragen ingediend worden door vertegenwoordigers van een politieke groep of in naam daarvan.

De leden van de gemeenteraad en van de OCMW-raad mogen niet interpelleren bij zittingen die aan interpellaties van burgers zijn voorbehouden.

Artikel 5

De vragen worden op de diensten van het gemeentebestuur op datum van ontvangst geklasseerd en genummerd en in deze volgorde voorgelegd aan het schepencollege en vervolgens in een speciale map ter beschikking van de gemeenteraadsleden gesteld.

De eerste twee vragen voor interpellaties die op deze wijze geklasseerd waren, worden tijdens de eerstvolgende gemeenteraad voorgelegd, indien ze tenminste door het schepencollege werden aanvaard.

Als het gemeentebestuur op dezelfde dag meerdere aanvragen registreert, zodat het aantal van 2 vragen overschreden wordt, gebeurt de klassering door het schepencollege.

De vragen voor interpellaties die na de eerste twee worden geklasseerd, worden automatisch naar de volgende zitting overgedragen.

Omdat de dringendheid door het college wordt beoordeeld, mogen ze echter altijd afwijken van het klasseringprincipe.

Artikel 6

Na onderzoek door het schepencollege worden de aanvragen voor interpellaties op het adres van de aanvrager betekend. Deze kennisgeving vermeldt de datum en het uur van de zitting waarop de interpellant kan worden gehoord.

Artikel 7

Het college wijst een of meerdere van zijn leden aan om op de interpellatie te antwoorden.

Er kunnen geen nominatieve vragen worden gericht tot een lid van het schepencollege of van de gemeenteraad, met uitzondering van de burgemeester en dat uitsluitend in het kader van zijn eigen bevoegdheden.

Artikel 8

De weerhouden interpellaties zijn beschikbaar op het gemeentebestuur, minimaal acht volle dagen voor de gemeenteraad, voor alle leden van deze raad.

Artikel 9

Eenzelfde interpellant kan niet meer dan één keer per zes maanden gehoord worden en geen antwoord kan meer dan één keer per jaar gegeven worden op een reeds gestelde vraag over hetzelfde onderwerp, behalve als er nieuwe gegevens zijn, wat het schepencollege beoordeelt.

Artikel 10

Na de uiteenzetting van de interpellant (maximaal twee minuten) hebben de burgemeester en/of de naar behoren aangestelde raadsleden 5 minuten om zodanig te antwoorden dat er nog minstens drie minuten overblijven voor uitwisselingen tussen de interpellant en de aangestelde raadsleden.

Artikel 11

In de zes maanden voor gemeenteraadsverkiezingen mag er geen zitting in verband met het interpellatierecht worden georganiseerd.

Artikel 12

De bepalingen van de Gemeentewet en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad in verband met het houden en het beleid van vergaderingen van deze raad zijn van toepassing tijdens de interpellatietijd die aan burgers is voorbehouden.

Artikel 13

Dit reglement maakt integraal deel uit van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad onder voorbehoud van goedkeuring door de hogere voogdij-overheden.

 

UNANIEM GOEDGEKEURD tijdens de gemeenteraadszitting van 8 mei 2001 die bijgewoond werd door:

Dhr. André FREDERIC, eerste schepen, wnd. burgemeester-voorzitter,

HH. A. Frédéric, Ph. Boury, Fr. Briscot, D. Gavage, R. Bloden, schepenen;

HH. A. Kever, D. Deru, A. Lodez, J. Busch, R. Sente, J. Huveneers, Mevr. Fr. Moreau, Jw. S. Greimans, Dames M. Lessire, N. Delfosse-Lecluse, HH. L. Levaux, R. Laffineur, Mevr. Gh. Laloy, dhr.P. Boutet, mevr. Cl. Fanielle, raadsleden,

Dhr. André Bielen, wnd. gemeentesecretaris

 

DOOR DE RAAD:

De secretaris, De eerste schepen, wnd. voorzitter

s) A. Bielen                                     s) A. Frédéric

VOOR CONFORME KOPIE:

 

De wnd. gemeentesecretaris De eerste schepen

A. Bielen                                          A. Frédéric